Bilans w firmie

Bilans pozwala na ustalenie, jakie są aktywa w firmie, jednocześnie ustalając pasywa. Bilans to jednak równowaga, zatem po obydwu stronach sum bilansowych powinny się pojawić takie wartości, aby się równoważyły. Przy tej okazji tworzy się rachunki zysków i strat oraz wykorzystuje ewidencję na każdym koncie. Po jednej stronie sumy bilansowej są aktywa, po drugiej pasywa. Aktywa dzieli się na rzeczowe, finansowe i inne niż materialne. Aktywa rzeczowe mają postać materialną. Aktywa finansowe to gotówka czy instrumenty finansowe. Aktywa niematerialne z kolei mają postać inną niż materialna i finansowa, mogą to być na przykład prawa majątkowe. Aktywa można także podzielić na trwałe i obrotowe. W skład aktywów obrotowych zalicza się w firmach produkcyjnych zapasy, ale także inwestycje i należności krótkoterminowe. Zapasami mogą być także wyprodukowane, ale niesprzedane jeszcze towary. Inwestycjami krótkoterminowymi mogą być akcje i papiery wartościowe jako takie, ale także udzielone pożyczki. Po drugiej stronie znajdują się pasywa, które najprościej można podzielić na kapitał własny firmy i kapitał obcy, popularnie nazywany zobowiązaniami albo kapitałem obcym. Kapitał własny firmy to posiadane przez nią pieniądze, ale także wniesiony przez firmę kapitał rzeczowy. Na kapitał własny składa się kapitał zakładowy czy wynik finansowy netto.

[Total: 0    Average: 0/5]