Metody przeprowadzania inwentaryzacji

Metody przeprowadzania inwentaryzacji

Przedsiębiorstwa na koniec okresu sprawozdawczego dokonują inwentaryzacji. Istnieją trzy metody inwentaryzacji, a wybór odpowiedniej dla danej działalności zależy od rodzaju składnika bilansowego, a więc od tego, jaki jest majątek firmy. I tak przykładowo środki pieniężne zgromadzone w kasie, czeki, papiery wartościowe, zapasy i środki trwałe inwentaryzowane są metodą spisu z natury. Polega ona na przeliczeniu, zważeniu lub zmierzeniu majątku, zapisaniu danych w odpowiednich arkuszach spisu i porównaniu ich ze stanami wynikającymi z ksiąg księgowych. W razie zaistnienia różnic podczas tego porównania, należy ustalić ich wielkość, przyczyny powstania i sposób rozliczenia. Drugą metodą jest uzgadnianie sald. Polega ona na ustaleniu sald ksiąg rachunkowych w danej firmie i potwierdzeniu ich prawidłowości przez kontrahentów i banki. Tą metodą wolno nam rozliczać środki pieniężne na rachunkach bankowych, udzielone pożyczki, zapasy oddane innym oraz składniki otrzymane od kontrahentów na wyżej wymienionych zasadach. Ostatnia metoda przeprowadzenia inwentaryzacji to porównanie danych księgowych z dokumentacją w celu sprawdzenia, czy znajdują się w firmie oraz ustalenia ich wartości. Tą metodą m.in. ustalimy stan środków trwałych, do których dostęp jest utrudniony, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczeń międzyokresowych oraz kapitałów własnych i specjalnych.

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments

comments