Pasywa własne przedsiębiorstwa

Pasywa przedsiębiorstwa to źródła pochodzenia całego majątku. Wskazują one skąd pochodzą zasoby majątkowe i kto ma prawo do dysponowania nimi. Dzielą się na kapitały własne i obce. Pasywa własne to kapitały podstawowe, nazywane też powierzonymi, które stanowią równowartość środków wniesionych przez właściciela w momencie założenia jednostki. Kolejne to kapitały samofinansowania, które są tworzone przez jednostkę w toku działalności. Główny podział własnych kapitałów obejmuje również zysk lub stratę z lat ubiegłych. To jest zysk niepodzielony z roku ubiegłego lub niepokryta strata bilansowa. Czwarta grupa obejmuje zysk lub stratę netto. To wynik finansowy jednostki. Może być dodatni i wtedy jest określany mianem zysku. Natomiast wynik ujemny oznacza stratę neto. Ważne jest to, że dotyczą one danego bieżącego okresu sprawozdawczego. Piąta grupa to odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Jest to zawsze wielkość ujemna. Zalicza się do nich na przykład kwot zaliczek pobrane na poczet spodziewanego zysku w spółkach. Ważne jest to, że w zależności od formy prawno-organizacyjnej zmienia się użycie określenia kapitał lub fundusz w odniesieniu do pasywów własnych. I tak przykładowo w spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością kapitałem podstawowym jest kapitał zakładowy, a kapitał samofinansowania nazywa się zapasowym lub rezerwowym.

[Total: 0    Average: 0/5]